Mahsa University

        มหาวิทยาลัย MAHSA ก่อตั้งขึ้นในปี 2547โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่ มีคุณภาพประสบความสำเร็จในด้านวิทยาการ มีความเชี่ยวชาญใแต่ละสาขาวิชา หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบด้วย หลักสูตรสาขาแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สหเวชศาสตร์ การพยาบาลและสาขาที่อื่นๆ ที่เกี่ยว ข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมถึงสาขาธุรกิจและการบัญชี นอกจากนี้ทางมหาลัยยังมีศูนย์ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วย เตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการทำงาน และพัฒนาทักษะของนักศึกษาในด้านการฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน

MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

สถานที่ตั้ง

     มหาวิทยาลัย MAHSAตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นักศึกษาจะพบกับการผสมผสานกันของ อารยธรรมอันเก่าแก่ของทวีปเอเชีย ทั้งอารยธรรมมาเลย, จีน, อินเดีย พร้อมด้วยการเฉลิมฉลอง, ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ และอาหารมากมายจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย

     มาเลเซียมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้นด้วยอุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีและมีอากาศที่เย็น ขึ้นในบริเวณที่ราบสูง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประกอบด้วยประชาชนที่พูดภาษาอังกฤษ, มลายู, จีนกลาง, ภาษาจีนท้องถิ่น และภาษาอื่นๆ นักศึกษาส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษและชั้นเรียนของ MAHSAจะดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยมาตรฐานที่สูงด้านวิชาการและการยอมรับระดับนานาชาติสำหรับ คุณภาพการศึกษาประเทศมาเลเซีย

 

วิทยาเขต

MAHSA ประกอบด้วยวิทยาเขต 3 แห่ง ได้แก่

 1. วิทยาเขตมหาวิทยยาลัย Jalan (JUC) เป็นวิทยาเขตหลัก
 2. วิทยาเขต Pusat Bander Damansara (PBD) 
 3. วิทยาเขต MAHSA College Sabah
MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

หลักสูตรแพทยศาสตร์

    คณะแพทยศาสตร์ที่ MAHSA จะเรียนในหลักสูตร MBBS 5 ปี (ได้รับการรับรองจากแพทยสภาไทย) ด้วยการ เรียนที่ทันสมัยผสมผสานกับการเรียนแบบดั้งเดิม โดยหลักสูตรจะยึดอยู่บนพื้นฐานความรู้ของสาขาวิชาและประสาน กับระบบการเรียนที่เน้นทั้งภาคปฏิบัติและความทันสมัยในวิธีการเรียนการสอน มีการบรรยายโดยอาจารย์ผู้สอนที่มี ประสพการณ์สูง วิธีการเรียนการสอนแบบหลักๆ ที่เน้น คือ การเรียนรู้จากปัญหา (Problem Based Learning; PBL), การเรียนทางอิเล็คทรอนิคส์และการศึกษาจากประสบการณ์ทางคลินิกเบื้องต้น (Early Clinical Experience; ECE) และชั้นเรียนกลุ่มขนาดเล็ก (ด้วยภาพยนต์, การโต้วาทีและการจำลองบทบาท) ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกนำมาบูรณาการใน หลักสูตรเพื่อเพิ่มความกระตือรือร้นของนักศึกษา

 

หลักสูตร MBBS มีการจัดโปรแกรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

 • Phase 1: Pre-Clinical จะเน้นเรียนเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วง 2 ปีแรกที่ Mahsa University College, Jalan University Campus
 • Phase 2: Clinical Programme จะเป็นช่วงศึกษาในชั้นคลินิค ในภาคเรียนในชั้นปีที่ 3-5 ที่ Hospital Kuala Lumpur

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 6 
 • สมัครได้ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนนานาชาติ

เอกสารในการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 
 2. ทรานสคริปจบ ม.6 ฉบับภาษาอังกฤษ
 3. ผลการสอบ IELTS หรือ TOEFL (ถ้ามี)
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
 5. ค่าดำเนินการสมัคร 6,000 บาท
 6. ค่าโครงการ 

*** สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สามารถยื่นเอกสาร โดยใช้เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ยื่นสมัครในการพิจารณาเพื่อรับ provisional letter จองที่นั่งเรียนก่อนได้

 

ขั้นตอนการสมัคร

     ยื่นเอกสารการสมัครได้ทางไปรษณีย์ หรือส่งเอกสารเข้ามาที่สถาบัน MedCoach Institute ทั้ง 2 สาขาตามที่อยู่ด้านล่าง

 • สาขาพญาไท อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 3 อาคาร B (BTS พญาไท) โทร-แฟกซ์ 02 354 4525 
 • สาขาพระราม 9 ชั้น 12 โซนการศึกษา (MRT พระราม 9) โทร 02-160-3489

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่

Email : medcoachinstitute@gmail.com
ปรึกษาฟรี Call : 088-235-1419, 091-182-2566, 081-902-0911 
"สถาบันมีโควต้าสำหรับนักศึกษาไทย" 
**ตามเงื่อนไขของสถาบัน