BMAT-SEC 1: Understanding Argument, Verbal reasoning

4,600.00฿

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คอร์ส BMAT-SEC 1 เน้นทักษะการอ่านทำความเข้าใจและสรุปข้อมูลจากโจทย์

คอร์ส BMAT สำหรับ section 1 เน้น

  • ทักษะการอ่านทำความเข้าใจโดยเน้นการหาเหตุผล สมมุติฐานและการสรุปใจความสำคัญภายในเวลาที่กำหนด

ดังนั้นจึงควรฝึกฝนพัฒนาการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์จากโจทย์ในข้อสอบ  โดยเนื้อหาทั้งหมด 20 ชั่วโมงนี้ เป็นการสรุปประเด็นที่ข้อสอบมักออกบ่อยๆและฝึกการคิดวิเคราะห์พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

สอนโดย อ.ต้น (20 ชั่วโมง) ราคา 4,600 บาท 180 วัน