โครงการวิจัยด้านการแพทย์

โครงการวิจัยด้านการแพทย์

Lab Research

โครงงานวิจัยในรูปแบบปฏิบัติการ (lab research) สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจสร้างผลงานวิจัยด้านการแพทย์เพื่อเพิ่ม “ความโดดเด่น” ของแฟ้มประวัติผลงาน (portfolio) ของตนเองเพื่อยื่นเข้า
คณะแพทยศาสตร์ TCAS รอบ 1 และหลักสูตร CU-MEDi คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สเรียนนี้จะช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยเบื้องต้นในรูปแบบ ปฏิบัติการ (lab research) เพื่อสร้างผลงานวิจัยของตนเองเบื้องต้น โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตลอดโครงงานด้วยการ ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานพร้อมอุปกรณ์แลปและสารเคมีครบครัน ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้ดังนี้

1. กระบวนการทำงานวิจัยเบื้องต้น

  • การค้นหาหัวข้อวิจัย
  • การทบทวนวรรณกรรม
  • การตั้งวัตถุประสงค์งานวิจัย
  • การวางแผนงานวิจัย&ลงมือปฏิบัติการ
  • การเขียนผลการทดลอง&วิเคราะห์&สรุปผลการวิจัย

2. การนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบต่างๆ โดยมีชื่อนักเรียนเป็นผู้ทำวิจัยเป็นชื่อแรก (first author)

   • poster presentation
   • oral presentation
   • conference proceeding

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

• นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 (grade 10-12) ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์และสร้างผลงานวิจัยของตนเอง ลงในแฟ้มประวัติผลงาน (portfolio)
• นักศึกษาระดับ ป.ตรี ที่เตรียมตัวสอบเข้าหลักสูตร CU-MEDi คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระยะเวลา: เรียนทุกวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ หรือวันอื่นๆ ประมาณ 2 – 3 เดือน

ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

Literature Review Writing

คอร์สเรียนการเขียนงานวิจัยด้านการแพทย์ คอร์สหนึ่งเดียวที่จะช่วยเพิ่ม “ความโดดเด่น” ของแฟ้มประวัติผลงาน (portfolio) ด้วยผลงานตีพิมพ์ในรูปแบบ review article เพื่อยื่นเข้าคณะแพทยศาสตร์ TCAS รอบ 1 และหลักสูตร CU-MEDi คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สเรียนส่วนตัว

จัดเวลาเรียนเองได้กับครูผู้สอนผู้มีประสบการณ์และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์และงานวิจัยระดับสากล

 

เลือกเขียนหัวข้องานวิจัยและบทความตามความสนใจของแต่ละบุคคล

โดยมีครูผู้สอนดูแลตลอดจนกระทั่งตีพิมพ์ผลงานบนวารสารการแพทย์

 

รับประกันผลงานตีพิมพ์

ในวารสารการแพทย์โดยมีชื่อนักเรียน-นักศึกษาเป็นชื่อแรก (first author) ของบทความ

 

ระยะเวลาเรียน 20 ชั่วโมง

นัดหมายเวลาเรียน Private ที่สถาบันเมดโค้ชหรือผ่านทาง ZOOM

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

• นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 (grade 10-12) ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์และสร้างผลงานวิจัยของตนเอง ลงในแฟ้มประวัติผลงาน (portfolio)
• นักศึกษาระดับ ป.ตรี ที่เตรียมตัวสอบเข้าหลักสูตร CU-MEDi คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระยะเวลา: เรียนทุกวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ หรือวันอื่นๆ ประมาณ 2 – 3 เดือน

ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

Survey Research

โครงการวิจัยในรูปแบบการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ (health behavior) สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจสร้างผลงานวิจัยด้านการแพทย์เพื่อเพิ่ม “ความโดดเด่น” ของแฟ้มประวัติผลงาน (portfolio) ของตนเองเพื่อยื่นเข้า คณะแพทยศาสตร์ TCAS รอบ 1 และหลักสูตร CU-MEDi คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการวิจัยนี้จะช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยเบื้องต้นในรูปแบบการสำรวจ (survey research) ด้วยแบบสอบถาม(questionnaire) เพื่อสร้างผลงานวิจัยของตนเองเบื้องต้น โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตลอดโครงงาน ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้ดังนี้

1. กระบวนการทำงานวิจัยเบื้องต้น

  • การค้นหาหัวข้อวิจัย
  • การทบทวนวรรณกรรม
  • การตั้งวัตถุประสงค์งานวิจัย
  • การวางแผนงานวิจัย&ลงมือสร้างแบบสอบถาม
  • การเขียนผลการทดลอง&วิเคราะห์&สรุปผลการวิจัย

2. การนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบต่างๆ โดยมีชื่อนักเรียนเป็นผู้ทำวิจัยเป็นชื่อแรก (first author)

   • poster presentation
   • oral presentation
   • conference proceeding

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

• นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 (grade 10-12) ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์และสร้างผลงานวิจัยของตนเอง ลงในแฟ้มประวัติผลงาน (portfolio)
• นักศึกษาระดับ ป.ตรี ที่เตรียมตัวสอบเข้าหลักสูตร CU-MEDi คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระยะเวลา: เรียนทุกวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ หรือวันอื่นๆ ประมาณ 2 – 3 เดือน

ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์